Browsing Category

اختلالات رفتاری کودکان

در روزگار ما، وجود آنها توجه بیشتری را از جانب والدین و اولیای امور آنها از جمله مدارس و … می طلبد. اما در عین حال، انواع مشکلات و مسائلی را که خانواده ها با آن دست به گریبانند، بر تربیت و شخصیت آنها تأثیر می گذارد؛ از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی، افزایش جمعیت و تراکم، زندگی شهرنشینی و تجمل گرایی. باید توجه داشت که بسیاری از اختلالات روانی که در بزرگسالی به چشم می خورد ریشه در مشکلات دوران کودکی و نوجوانی دارد؛ مشکلاتی در خانواده ها از جمله:

  • اختلاف بین والدین
  • طلاق
  • فقر
  • اعتیاد و …

همه بر شکل گیری شخصیت کودک تأثیر می گذارد و باید توجه داشت که رفتار کودک در واقع بازتاب و آینه ای از وجود پدر و مادر و فضای حاکم بر خانواده اوست.

اخلالات رفتاری کودکان بیشتر بازتاب رفتار من و شماست و راهکار های ما برای این اختلالات بسیار زیاد است.

تعریف اختلالات رفتاری کودکان

ما كودك با اختلالات رفتاری را كودكی می‌دانیم كه رفتارهایش به اندازه‌ای نامناسب باشد كه شركت او در كلاس درس، باعث از هم گسیختن حواس یا آشفتگی ذهنی سایر همكلاسان باشد و نیز فشاری بیش از حد به معلم وارد كند. این کلاس چه کودکستان تلقی شود و چه دبستان.